Statut Udruge

Split, 28. Svibnja 2013. godine

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/2001. i 11/2002.) , izvještajno- izborna skupština udruge: Klub pripadnika i prijatelja 141. brigade Hrvatske vojske, održana 28. svibnja 2013 . godine u Splitu donijela je

 STATUT UDRUGE VETERANA I PRIJATELJA 141. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga branitelja iz Domovinskog rata – bivših pripadnika 141.brigade Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu: Udruga); znak udruge i njegov izgled, pečat i zastava Udruge; zastupanje; ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvo te prava i obveze članova; stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Udruge, tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti; način odlučivanja; uvjeti i način izbora, opoziva te trajanje mandata članova Udruge biranih u tijela Udruge; imovina Udruge; način stjecanja imovine i korištenje ostvarene dobiti; rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; te razlozi prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi:

UDRUGA VETERANA I PRIJATELJA 141. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

Skraćeni naziv Udruge glasi:
UVIP-141. br. HV

Članak 3.

Sjedište Udruge veterana i prijatelja 141.brigade Hrvatske vojske , u daljnjem tekstu Udruga, je u Splitu, u ulici Rikarada Katalinića Jeretova 1
Ovlaštenje za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge u dokumentima, donosi Predsjedništvo Udruge , isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu u Splitu.

Članak 4.

Udruga je nevladina i neprofitna, izvanstranačka, samostalna i dragovoljna udruga branitelja iz Domovinskog rata iz sastava bivših pripadnika 141. brigade Hrvatske vojske i njenih prijatelja

Članak 5.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge, dopresjednik Udruge i tajnik Udruge.

Članak 6.

Udruga je pravna osoba.
Udruga može osnivati podružnice, u mjestima na području Republike Hrvatske gdje se za to ukaže potreba.Odluku o osnivanju podružnice donosi Izvršni odbor. Podružnice nemaju prvanu osobnost.
Ovlašteni predstavnici Udruge su Predsjednik, Dopresjednici i Tajnik.

Članak 7.

Udruga posjeduje svoj znak, zastavu, pečat.
Znak Udruge okruglog oblika na tamno ljubičastoj podlozi. U obliku gornje polovice postavljena su slova gdje piše veterani 141 , brigade HV. U sredini je sv. Jure na konju sa mačem podignutim u zrak i štitom na kojem su crveno bijela polja kako ubija zmaja koji se nalazi pod propinjućim konjem. U donjoj polovici znaka nacrtan je pleter koji zajedno sa navedenim slovima čini krug.

Zastava Udruge je pravokutnog oblika, tamno ljubičaste boje obrubljena zlatnim resicama. U obliku gornje polovice postavljena su slova gdje piše veterani 141 , brigade HV. U sredini je sv. Jure na konju sa mačem podignutim u zrak i štitom na kojem su crveno bijela polja kako ubija zmaja koji se nalazi pod propinjućim konjem. U donjoj polovici znaka nacrtan je pleter koji zajedno sa navedenim slovima čini krug.

Pečat Udruge je okrugla oblika, promjera 25 mm, a uz obod pečata nalazi se hrvatski pleter uz kojeg je ispisan puni naziv Udruga veterana i prijatelja 141. brigade Hrvatske vojske. U središtu pečata je znak brigade – Sv. Jure na konju s mačem i hrvatskim štitom kako ubija zmaja.
Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.
Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom određena kao službena ili poslovna tajna.
Službenom tajnom smatraju se:
-osnovni podatci o članovima Udruge,
-ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase službenom tajnom,
-dokumenti drugih subjekata koji su karakterizirani stupnjem tajnosti.

Poslovna tajna su:
financijsko poslovanje Udruge,
-ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase poslovnom tajnom.
Dokumenti i podatci koji su utvrđeni kao službena ili poslovna tajna mogu se priopćavati javnosti kada to odobri predsjedništvo ili tijela Udruge koja su ih proglasila službenom ili poslovnom tajnom.
Udruga je dužna izvješćivati tijela odnosno članove o svojoj djelatnosti na redovnoj Skupštini.
Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi predsjedništvo Udruge.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Cilj i svrha osnivanja udruge je:

– očuvanje imena i djela branitelja 141. brigade kao i svih sudionika Domovinskog rata
– kroz športske i druge aktivnosti obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu
– zaštita časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu,
– trajna briga o spomen pločama istih;
– okupljanje branitelja 141.brigade i njenih prijatelja na području Republike Hrvatske;
– zaštita zajamčenih prava i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata;
– organiziranje humanitarne pripomoći za članove Udruge u skladu sa mogućnostima Udruge i njihovih obitelji;
– suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članova Udruge kao i članova njihove obitelji; .
– okupljanje i koordiniranje samostalnog i zajedničkog djelovanja s braniteljskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i humanitarnim udrugama;
– organizacija športskih i edukativnih aktivnosti članova i prijatelja udruge;

Članak 10.

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 9. ovog Statuta Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

1. djelovanje na iznošenju istine o sudjelovanju i doprinosu 141. brigade Hrvatske vojske u Domovinskom ratu;
2. djelovanje na zaštiti i očuvanje digniteta Domovinskog rata;
3. očuvanje indetiteta i obilježavanja značajnih obljetnica 141. brigade Hrvatske vojske i oružanih snaga RH s područja gradova Splita i Kaštela, te obilježavanje bitnih događaja i bitaka iz Domovinskog rata u kojima je sudjelovala Brigada i druge postrojbe;
4. pokretanje inicijative i projekata na trajnom obilježavanju ratnog puta 141. brigade;
5. suradnja sa drugim veteranskim udrugama Domovinskog rata poradi zajedničkog djelovanja na ostvarivanju potreba, interesa i zaštite hrvatskih branitelja članova Udruge;
6. suradnja s odgovarajućim (zdravstvenim,državnopravnim itd) ustanovama na državnoj razini i na području Županije splitsko-dalmatinske, gradova Splita i Kaštela radi ostvarenja potreba, interesa i prava članova Udruge,
7. organizirati i osnivati svoje ustrojstvene oblike djelovanja (podružnice, ogranke i radna tijela) koja ne mogu imati svojstva pravne osobe;
8. organiziranje stručnih timova radi praćenja i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće sudionika Domovinskog rata, a zbog preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća ratnih veterana;
9. organizacijsko osposobljavanje za ostvarivanje ciljeva Udruge ustanovljivanjem odgovarajućih ustrojstvenih oblika, povjerenstava i centara u sklopu Udruge;
10. organizirano pružanje pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge i članova njihovih obitelji;
11. obavljanje djelatnosti kojima stječe prihod, a ostvarenu dobit mora se odlukom predsjedništva iskoristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim statutom;
12. organiziranje kulturnih, edukativnih ,športskih i drugih djelatnosti;
13. dodjela nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, članovima Udruge i ustrojstvenim oblicima, pojedincima i ustanovama za svekoliki doprinos u radu Udruge,
14. provođenje humanitarnih i drugih djelatnosti;
15. podizati zdravstvenu svijest kod građana na smanjenju stigmatizacje i diskriminacije prema osobma – invalidima Domovinskog rata oboljelim od PTSP-a, osobama s invaliditetom te osobama oboljelim od drugih kroničnih bolesti kroz javne akcije, edukacije i savjetovališta;
16. organizirati predavanja i edukacije te osnivati savjetovališta u području svih raspoloživih oblika rehabilitacije u zajednici o osobama oboljelih od PTSP-a te osoba s invaliditetom;
17. organizirati predavanja i edukacije te osnivati savjetovališta i centre u području svih oblika rehabilitacije u zajednici za zdravlje branitelja, osoba s invaliditetom, svih oblika ovosnosti i zlostavljanja, te promicanje svijesti o psihosocijalnim problemima građana izloženog ratnim zbivanjima, katastrofama, socijalnim ili ekološkim zbivanjima;
18. proučavati i promicati kriminologiju i viktimologiju kao važne discipline u sustavu vezane za uzroke i posljedice kriminalnog ponašanja u društvu;
19.zalagati se za unapređenje edukacije te promicanjem povijesnih činjenica o domovinskom ratu u zajednici formiranjem sekcija, komisija, te radnih tijela u svrhu unaprijeđenja svijesti o ratnim i poslijeratnim događanjima;
20. promicati djelatnosti radne terapije kao važne grane rehabilitacije u zajednici;
21. poticati na društveno korisni rad i podizanje svijesti o važnosti utjecaja Domovinskog rata na obitelj i djecu branitelja i invalida;
22. promicati umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge, korisnika projekta i programa:
23. pružati potporu u pisanju biografija i knjiga o Domovinskom ratu, kao i u znastvenim i stručnim istraživanjima zdravstvenih djelatnika – sudionika Domovinskog rata, te izdavačkoj djelatnosti u interesu edukacije i rehabilitacije u zajednici;
24. prikupljati i obrađivati, te objavljivati materijale s ciljem poboljšanja edukacije kako u osnovnima tako i u srednjim školama i na fakultetima,
25. suradnja sa Likovnom akademijom filmske i dramske umijetnosti te filmskom industrijom prilikom snimanja dokumentaraca, istinitih ratnih filmova sa temom Domovinskog rata;
26. izražavati opće stavove ,mišljenje i savijete u svezi aktualnih zbivanja na koja su branitelji i invalidi Domovinskog rata pozvani oglasiti se;
27. pomagati u nastvnom, znanstvenom i stručnom radu te pružati potporu učilištima na kojima se izučavaju ratna zbivanja te utjecaj ratnih zbivanja na nihove direktne sudionike i njihove obitelji;
28. poticati prijenos specifičnih znanja i vještina između Udruge i drugih organizacija te podržavati demokratizaciju i dobro upravljanje;
29. animirati nove članove, tiskati letke,brošure,biltene, knjige, bedževe, plakate i druge promidžbene materijale udruge, učlanjivati nove članove te voditi evidenciju o članstvu;
30. organizirati, poticati i promicati volontiranje, njegov utjecaj na kvalitetu života pojedinca, grupe i šire zajednice kao važnog temelja civilnog društva, sredstva rješavanja problema i zadovoljavanja potreba rehabilitacije branitelja u zajednici pridonoseći jačanju individualne i društvene svijesti, te solidarnosti;
31. surađivati sa medijima u promoviranju zajedničkih modela pružanja edukacije i rehabilitacije branitelja u zajednici
32. snimati radio, TV emisija, DVD, CD materijale koje su u svezi sa ciljem osnivanja te distribuirati izrađene materijale;
33. pratiti i reagirati na izmjene i dopune zakona i propisa u korist veće skrbi i poboljšanja edukacije i rehabilitacije branitelja u zajednici;
34. surađivati ili se udruživati sa drugim istim ili srodnim udrugama radi razmjene iskustava, koordiniranja, provođenja programa, te planiranja zajedničkih aktivnosti i/ili organizacije javnih istupanja, tribina, okruglih stolova, predavanja, seminara, javnih događaja i sl.;
35. educirati članove Udruge putem sudjelovanja na predavanjima vezanim za edukaciju o pravima branitelja
36. surađivati sa osnovnim i srednjim školama, fakultetima vezano za edukaciju učenika i studenata o temema i povijesnim činjenicama vezanim za domovinski rat;
37. organizirati projekte, aktivnosti i manifestacije za djecu i mladež s ciljem što kavalitetnijeg razvoja;
38. izrađivati i provoditi zdrastveno-socijalnu edukaciju s ciljem zaštite zdravlja i unapređenja zdravog življenja i jačanjem sustava prevencije putem sudjelovanja u odgoju djece, mladeži i odraslih osoba;
39. organizirati znastvena i/ili stručna predavanja, edukativen, rehabilitacijske, športsko rekreacijske i zabavne aktivnosti te izlete, ljetaovanja i zimovanja za članove udruge, korisnike projekta i programa udruge;

 

III. SURADNJA, POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI DJELOVANJA

Članak 11.

Udruga može surađivati sa državnim, društvenim i vjerskim subjektima, športskim udrugama, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima poradi učinkovitog ostvarivanja svojih ciljeva i načina djelovanja.
Udruga ima obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati, te na drugi odgovarajući način ostvarivati ili zaštićivati pravo i interese svojih čulanova i njihovih obitelji.

Članak 12.

Radi ostvarivanja ciljeva te podizanja razine djelovanja i učinkovitosti organiziranja sudionika i stradalnika Domovinskog rata Udruga može stupati u različite oblike suradnje, koordiniranja djelatnosti i povezivanja sa sličnim ili srodnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu.
Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga iz Domovinskog rata.

 

IV. ČLANSTVO

Članak 13.

Udruga ima redovne i počasne članove.

Članak 14.

Članom Udruge mogu postati svi bivši pripadnici 141. brigade Hrvatske vojske i prijatelji koji su zainteresirani za rad u Udruzi te koji prihvaćaju odredbe ovog Statuta.

Članak 15.

Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnice.
Ispunjavanje uvjeta za učlanjenje provjerava Izvršni odbor koje i odlučuje o prijamu u Udrugu.
Udruga vodi popis svih svojih članova.

 

Članak 16.

Članom Udruge ne može postati osoba koja je nečasno otpuštena iz HV ili MUP-a, osim ako tijela Udruge na svojoj općoj sjednici ne donesu drugačiju odluku.

Članak 17.

Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, koji su svojim djelovanjem na bilo koji način podupirali Udrugu, te svojim osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.
Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi Izvršni odbor Udruge na svojoj sjednici.
Počasni član ima status člana bez prava glasa i ne može biti biran u tijela upravljanja Udrugom.

Članak 18

Fizičkim i pravnim osobama, koje sudjeluju u ostvarivanju svekolikih ciljeva i djelatnosti Udruge ili na drugi odgovarajući način podupiru djelovanje, dodjeljuju se nagrade i priznanja Udruge, o čemu će odluku donijeti Izvršni odbor sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja Udruge.

Članak 19.

Prava članova Udruge su:
-birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom;
-aktivno sudjelovanje u donošenju odluka Udruge
-iznositi prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i Udruge u cijelosti;
-biti informiran o radu Udruge;
-tražiti pomoć Udruge u zaštiti prava proisteklih iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te drugih zakona i popratnih zakonskih akata koji se odnose na prava branitelja;
-sudjelovanje u aktivnostima Udruge

Obveze članova Udruge:
-poštivati Statut, program i druge akte Udruge;
-poštivati odluke tijela Udruge;
-čuvati ugled Udruge;
-redovito plaćati godišnju članarinu
Neizvršavanje ili povreda članskih obveza povlači stegovnu odgovornost.

Članak 20.

Članovi Udruge plaćaju članarinu.
Redovni članovi udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor.Članarina se plaća zaključno do 31.12. tekuće kalendarske godine za istu.

 

V. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– istupanjem uz pismenu izjavu člana
-isključenjem iz članstva odlukom tijela Udruge
-neplaćanjem članarine za tekuću godinu
-smrću

Član se može isključiti iz Udruge ako krši odredbe Statuta, ugrozi interese Udruge ,grubo naruši ugled Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu svojim ponašanjem.

Članak 22.

Odluku o isključenju donosi Sud časti Udruge.
Na odluku Suda časti može se podnijeti žalba Izvršnom odboru udruge u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Izvršni odbor na svojem prvom sastanku može svojom odlukom potvrditi odluku Suda časti, preinačiti je ili ukinuti.
Odluka Izvršnog odbora je konačna.

 

VI. UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM

Članak 23.
Udruga ima tijela i dužnosnike. Dužnosici i tijela upravljanja Udruge su:

-Skupština,
-Predsjedništvo,
-Izvršni odbor
-Nadzorni odbor,
-Sud časti.

Dužnosnici Udruge su:

-Predsjednik,
-Potpresjednici
-Tajnik.

Članak 24.
U tijela Udruge (Predsjedništvo, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti), kao i na mjesta dužnosnika Udruge (predsjednik,potpresjednici i tajnik) ne mogu biti birane osobe koje su dužnosnici ili članovi tijela upravljanja drugih braniteljskih i stradalničkih udruga proisteklih Domovinskog rata.

 

Članak 25.

Predsjedništvo Udruge, po potrebi može osnivati privremena tijela (povjerenstva, savjete i odbore ) poradi obavljanja točno određenih aktivnosti i zadaća.
U privremena tijela mogu biti uključene i osobe koje nisu članovi Udruge.
Djelokrug rada tijela regulirati će se pravilnicima o radu, a način rada poslovnikom o radu određenih tijela.

 

Skupština Udruge

Članak 26.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja, a Skupštinu čine svi redovni članovi kluba.

Članak 27.

Sjednica skupštine je valjana ako je sazvana u skladu sa statutom Udruge.
Kvorum na sjednici skupštine čini najmanje 1/3 (jedna trećina) od ukupnog broja članova Udruge.
Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova skupštine.
Ako Skupštini na redovni i izvanredni saziv ne pristupi 1/3 članova, sazivatelj saziva novu skupštinu u roku od 30 dana, s time da tada skupština može donositi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Poziv na sjednicu skupštine s prijedlogom dnevnog reda, mjestom i vremenom održavanja dostavlja se svim članovima Udruge poštom ili na drugi prikladan način, najkasnije 7 dana prije zakazanog datuma održavanja sjednice skupštine. U izvanrednim situacijama predsjednik može sazvati sjednicu i u kraćem roku. Glasovanje na Skupštini je javno, osim ako skupština drukčije ne odluči.

 

Članak 28.

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje slijedećih poslova;

-donosi, izmjenjuje i dopunjava Statut i druge akte Udruge

-donosi druge opće akte udruge

– kontrolira rad , bira i razriješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, predsjednika udruge, dopresjednike i tajnika udruge;

-utvrđivanje plana i programa rada Udruge,

-raspravlja i prihvaća izvješća o djelatnosti tijela Udruge,

-odlučuje i raspravlja o financijskom planu i završenom računu Udruge,

-odlučivanje o promjeni imena ili znaka Udruge,

-odlučivanje o organizacijskim i statusnim promjenama u Udruzi

-odlučuje o prestanku djelovanja Udruge.

Skupština može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na predsjedništvo Udruge, osim promjene postojećeg i donošenja novog Statuta.

 

Članak 29.

Skupština Udruge može razriješiti pojedino tijelo, člana tijela Udruge ili dužnosnika Udruge zbog neizvršavanja obveza, te nepoštivanja Statuta i drugih pravnih akata Udruge ili u drugim slučajevima kad je potrebno zaštititi prava, interese i ugled Udruge.

Članak 30.

Skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje jednom godišnje kao redovnu, a svake 4 godine kao izbornu .Izvanrednu skupštinu saziva predsjednik Udruge na prijedlog Izvršnog odbora ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.
Predsjednik Udruge je obavezan sazvati izvanrednu skupštinu Udruge u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva sa potpisima od najmanje 1/3 članova Udruge.
Ukoliko u roku iz stavka 4. ovog članka predsjednik ne sazove izvanrednu skupštinu Udruge potpisnici zahtjeva iz stavka 4. ovog članka mogu sazvati izvanrednu skupštinu.

Članak 31.

Pitanja bitna za rad i djelovanje Skupštine, održavanje sjednica, utvrđivanje rezultata glasovanja i drugo, uredit će se Poslovnikom o radu skupštine Udruge.
Na zasjedanju, Skupština Udruge sukladno poslovniku o radu bira i razriješava radna tijela Skupštine.

 

Predsjedništvo Udruge

Članak 32.

Predsjedništvo Udruge izvršno je tijelo skupštine Udruge, koje osigurava provedbu odluka skupštine, te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruge.

Članak 33.

Predsjedništvo je najviše tijelo Udruge između dviju sjednica skupštine Udruge a čine ga predsjednik, tri dopresjednika i tajnik Udruge.

Članak 34.

Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge. Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu te odgovara za zakonitosti rada Udruge.

Članak 35.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran i to:
-na vlastiti zahtijev
-ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili Statutu
-ako svojim istupanjem i djelovanjem u Udruzi ili u javnosti šteti ugledu Udruge
-odluku o razriješenju predsjednika donosi Skupština

Članak 36.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje je ga jedan od dopresjednika udruge po dogovoru. Dopresjednici udruge dužni su pomagati predsjedniku u njegovom radu.
Članove predsjedništva bira Skupština Udruge.
Mandat članova predsjedništva traje četri godine i može se ponoviti. Sastanci predsjedništva Udruge održavaju se prema potrebi .

Članak 37.

Predsjedništvo Udruge:
-provodi odluke skupštine,
-izrađuje i realizira planove i programe rada Udruge,
-izrađuje financijski plan i financijsko izvješće Udruge,
-utvrđuje prijedloge dokumenata skupštini,
-upravlja imovinom Udruge brigom dobra gospodara,
-bira predsjednike povjerenstava i savjetnike Udruge za pojedina područja,
-imenuje predstavnike Udruge za sudjelovanje u djelatnostima tijela i ustanova izvan Udruge,
-pokreće različite projekte Udruge i imenuje njihove voditelje,
-donosi pravilnike, opće i pojedinačne akte radi provedbe zadaća utvrđenih Statutom i odlukama skupštine,
-donosi odluke o povezivanju i razdruživanju Udruge u zajednicu Udruga,
-o svojoj djelatnosti podnosi izvješće skupštini Udruge,
-brine o informiranju članstva i javnosti o radu Udruge,
-na upražnjeno mjesto člana predsjedništva (po bilo kojem osnovu) imenuje novog člana čiji mandat traje do prve sjednice skupštine Udruge.
-može odložiti izvršenje, odnosno objavljivanje odluka i zaključaka svakog tijela Udruge izuzev skupštine, za koje smatra da nisu u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima društva. O odgodi izvršenja predsjednik predsjedništva dužan je obavijestiti nadzorni odbor u roku od 10 dana.

Članak 38.

Sjednica Predsjedništva može se održati ako je istoj nazočna natpolovična većina svih članova.
Predsjedništvo odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova. Predsjedništvo je dužno voditi zapisnike sa svojih sastanaka koji se trajno čuvaju u pismohrani Udruge.

Članak 39.

Na sastancima Predsjedništva mogu biti nazočni članovi Nadzornog odbora i Suda časti udruge ali bez prava glasovanja.
Odluke i druge prihvaćene akte, predsjedništvo po zahtjevu dostavlja svim tijelima Udruge.
Izvršni odbor udruge

Članak 40.

Izbršni odbor čine:

Predsjednik udruge
3 (tri) Dopredsjednika
Tajnik Udruge
8 (osam) redovnih članova Udruge

Članovi izvršnog odbora biraju se na Skupštini.Članovi Izvršnog odbora biraju se iz Skupštine javnim glasovanjem, u skladu sa demokratskim normama. Članovi izvršnog odbora su redoviti članovi Udruge

Članak 41.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četri) godine i mogu biti ponovo birani. Predsjednik , dopredsjednici i tajnik Udruge članovi su izvršnog odbora po položaju.

Članak 42.

Izvršni odbor je radno tijelo upravljanja Udruge između dva zasjedanja Skupštine.
Predsjednik udruge ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 43.

Izvršni odbor:
-priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune
-priprema druge opće skte Udruge
-utvrđuje politiku razvitka Udruge
-saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema materijale o kojima Skupština raspravlja
-brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
-donosi odluke o prijemu u članstvo
-predlaže Skupštini Udruge kandidaturu za predsjednika, dopredsjednike i tajnika Udruge
-odlučuje o visini godišnje članarine
-imenuje počasne članove
-donosi odluke o isključenju člana iz Udruge
-upravlja imovinom Udruge
-podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu
-osniva i imenuje sekcije, odbore,komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke
-surađuje sa drugim Udrugama i državnim tijelima
-čuva arhivu udruge
-obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

Članak 44.

Izvršni odbor o pitanjima iz svog djelokruga rada odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
Sjednicu saziva i njom rukovodi predsjednik Udruge. Sjednica se može sazvati na zahtijev predsjednika ili osam članova Izvršnog odbora.
U odsutnosti predsjednika, mjenja ga član predsjedništva (jedan od dopresjednika) kojeg ovlasti predsjednik.

Članak 45.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična večina članova Izvršnog odbora i donosi odluke natpolovičnom večinom prisutnih članova.

 

Nadzorni odbor Udruge

Članak 46.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge.

Članak 47.

Nadzorni odbor ima pet (5) članova.
Članove nadzornog odbora bira skupština Udruge.
Mandat članova nadzornog odbora traje četri (4) godine i može se ponoviti.
Član nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Udruge.
Nadzorni odbor na prvom sastanku, između svojih članova, bira predsjednika koji rukovodi radom Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu nadzornog odbora.
Sva su tijela i dužnosnici udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiću djelatnosti Udruge.

Članak 48.

Nadležnosti Nadzornog odbora:

-prati primjenu zakona, statuta Udruge i ostalih akata, te odluke tijela i dužnosnika Udruge,
-nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
-na upražnjeno mjesto člana nadzornog odbora (po bilo kojem osnovu) imenuje novog člana čiji mandat traje do prve sjednice skupštine Udruge.

Članak 49.

Nadzorni odbor, o svojim aktivnostima i radu podnosi izvješće Skupštini Udruge.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.
U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela, dužnosnika Udruge, Nadzorni odbor o tome bez odgode izvještava Predsjednika i Predsjedništvo Udruge, predlažući poduzimanje mjera i postupaka.
U slučaju sazivanja izvanredne skupštine Udruge Nadzorni odbor obvezan je dati svu tehničku pomoć kod sazivanja i održavanja izvanredne skupštine.

Članak 50.

Sjednica nadzornog odbora može se održati ako je istoj nazočna natpolovična većina svih članova.
Nadzorni odbor odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Na upražnjeno mjesto člana nadzornog odbora (po bilo kojem osnovu) imenuje novog člana čiji mandat traje do prve sjednice skupštine Udruge.
Nadzorni odbor je dužan voditi zapisnike sa svojih sastanaka koji se trajno čuvaju u pismohrani Udruge.

Sud časti Udruge

Članak 51.

Sud časti tijelo je Udruge koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutima protiv dužnosnika, članova tijela i članova Udruge, sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

Članak 52.

Sud časti ima pet (5) članova.
Članove Suda časti bira Skupština Udruge.
Mandat članova Suda časti traje četri (4) godine i može se ponoviti.
Član Suda časti ne može istodobno biti članom drugih tijela Udruge.
Sud časti na prvom sastanku, između svojih članova, bira Predsjednika Suda časti.
Sud časti donosi Pravilnik o radu suda časti i Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

Članak 53.

Nadležnost Suda časti:
-riješava sporove unutar Udruge
-odlučuje o dvojbenim slučajevima kod prijema u članstvo
-vodi stegovne postupke po Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti te daje prijedlog izvršnom odboru o izricanju stegovnih mjera članova Udruge
-daje prijedlog Izvršnom odboru o eventualnom isključenju članova iz Udruge ili tijele upravljanja
-na upražnjeno mjesto člana Suda časti (po bilo kojem osnovu) imenuje novog člana čiji mandat traje do prve sjednice skupštine Udruge.

Članak 54.

Sud časti odgovara za svoj rad Predsjedniku i Skupštini Udruge.
Sud časti podnosi izvješće o radu Predsjedniku i Skupštini Udruge.

Članak 55.

U stegovnom postupku Sud časti može izreći sljedeće stegovne mjere:
– opomena,
– suspenzija do okončanja postupka
– isključenje iz Udruge.
Protiv odluke Suda časti može se u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana uručenja odluke, podnijeti žalba Predsjedništvu koje je dužno žalbu riješiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja.
Odluka Predsjedništva je konačna .

Članak 56.

Sjednice Suda časti saziva Predsjednik udruge na prijedlog Predsjedništva i/ ili na prijedlog Izvršni odbora
Sud časti odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Sud časti je dužan voditi zapisnike sa svojih sastanaka koji se trajno čuvaju u pismohrani Udruge.

 

Poseban oblik zajedničkog odlučivanja tijela Udruge

 Članak 57.

Predsjednik Udruge može, o važnijim pitanjima djelovanja i opstojnosti Udruge iz nadležnosti Predsjedništva, Nadzornog odbora ili Suda časti kao i u drugim opravdanim slučajevima, sazvati opću sjednicu svih tijela Udruge.
Tijela Udruge mogu se na općoj sjednici sazvanoj između dviju skupštine Udruge donositi smjernice, deklaracije i programska načela koja nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.
Općoj sjednici tijela Udruge mora biti nazočna natpolovična većina svih članova tijela, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Odluke donesene na općoj zajedničkog sjednici tijela Udruge konačne su i obvezujuće.

 

Predsjednik Udruge

Članak 58.

Predsjednik je najveći dužnosnik i odgovorna osoba Udruge.
Predsjednik je po svom položaju ujedno i predsjednik predsjedništva Udruge te predsjednik izvršnog odbora.

Članak 59.

Predsjednika Udruge bira i razrješava skupština Udruge.
Za predsjednika se bira kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova skupštine.

Članak 60.

Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može biti ponovo biran.

Članak 61.

Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara skupštini Udruge.

Članak 62.

Predsjednik Udruge:
-predstavlja i zastupa Udrugu,
-predlaže izvršnom odboru zasjedanje Skupštine udruge
-rukovodi radom Skupštine Udruge
-odgovoran je za pravilan i zakonit rad Udruge,
-utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
-utvrđuje prijedlog programa rada koji se podnose na Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
-nadzire izvršenje usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
-podnosi izvješće o svom radu Skupštini Udruge
-nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
-obavlja idruge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

Članak 63.

Mandat Predsjednika prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:
-na osobni zahtjev,
-ako ne postupa u skladu sa uputama i smjernicama skupštine
-ako djeluje protivno Statutu
-ako svojim istupanjima i djelovanjem šteti ugledu Udruge
-smrću
Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština na prvoj sljedećoj sjednici na prijedlog Predsjedništva ili pismenog zahtijeva 1/3 članova Udruge.

 

Dopredsjednici Udruge

Članak 64.

Udruga ima 3 (tri) dopredsjednika koje na vrijeme od 4 (četri) godine bira i razrješava Skupština Udruge.
Dopredsjednici su dužnosnici Udruge koji pomaže u obnašanju dužnosti i izvršenju zadaća predsjednika Udruge.
Dopredsjednci za svoj rad odgovaraju Predsjedniku, Predsjedništvu i Skupštini Udruge.
Mandat dopredsjednika traje 4 (četri) godine i mogu biti ponovo birani.
U slučaju spriječenosti sva tri Dopresjednika po bilo kojoj osnovi, Dopredsjednike mijenja član Izvršnog odbora kojeg imenuje Predsjedništvo Udruge.
Mandat imenovanog Dopredsjednika traje do prve sjednice skupštine.

 

Tajnik Udruge

Članak 65.

Tajnika na prijedlog Predsjedništva bira Skupština udruge na mandat od 4 (četri) godine i može biti biran više puta
Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedniku i Predsjedništvu udruge.
Tajnik uz suglasnost Predsjednika i Predsjedništva udruge obavlja slijedeće poslove:
-provodi odluke Predsjedništva i Predsjednika udruge,
-priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge,
-u dogovoru sa Predsjednikom i Predsjedništvom kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te udrugama i drugim organizacijama.
-u dogovoru sa predsjednikom i Predsjedništvom saziva i organizira tiskovne konferencije te skrbi o svim oblicima komunikacije sa sredstvima javnog priopćivanja,
-vodi registar članova Udruge,
-vodi i čuva arhivu Udruge,
-obavlja stručne i administrativne poslove,
-vodi financijsko poslovanje Udruge
-vodi zapisnike sa sastanaka Predsjedništva i općih sjednica svih tijela Udruge,
-obavlja druge zadaće i aktivnosti u dogovoru sa Predsjednikom i Predsjedništvom udruge,
U slučaju spriječenosti, po bilo kojoj osnovi, tajnika mijenja član predsjedništva kojeg imenuje Predsjedništvo udruge.
Mandat imenovanog tajnika traje4 (četri) godine.

 

VII. POSTUPAK UDALJENJA SA DUŽNOSTI

Članak 66.

Dužnosnike i članove tijela Udruge može se udaljiti s dužnosti zbog:
-nepoštivanja Statuta i temeljnih akata Udruge,
-nepoštivanja pravilnika i neizvršavanja odluka i programa Udruge,
-djelovanja štetna za ugled Udruge i njezina članstva.

Članak 67.

Prijedlog o udaljenju s dužnosti dužnosnika i članova tijela Udruge može podnijeti svaki član Udruge uz argumentirano pisano obrazloženje.
Isti se podnosi Predsjedništvu.
Odluku o udaljenju sa dužnosti članova tijela Udruge donosi Predsjedništvo udruge na prijedlog Predsjednika.

Članak 68.

Udaljenje sa dužnosti dužnosnika i člana tijela Udruge trajat će do okončanja stegovnog postupka pred tijelima Udruge, odnosno odluke skupštine Udruge.

 

VIII. MATERIJALNO-FINANCIJSKA OSNOVA UDRUGE

Članak 69.

Imovinu Udruge čine:
-novčana sredstva,
-nekretnine,
-pokretnine,
-druga imovinska prava.

Članak 70.

Udruga stječe prihode za svoj rad:
-članarinom,
-doznakama iz državnog proračuna i državnih fondova, općinskih, gradskih i županijskih proračuna i fondova,
-dragovoljnim prilozima i darovima,
-donacijama
-iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 71.

Udruga ima neprofitabilan status.
Način materijalnog i financijskog poslovanja Udruge utvrđuje se općim aktima Udruge.
Udruga kao temeljni ustrojstveni oblik, voditi će materijalno-financijsko poslovanje putem žiro-računa Udruge.
Potpisnici na žiro-računu su Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik udruge.
Evidenciju financijskog poslovanja vodi ovlašteni knjigovodstveni servis, te evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruge vodi Tajnik udruge.

Članak 72.

Financijskim planom se utvrđuju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.
Tijekom godine predsjedništvo može vršiti manje izmjene financijskog plana a u cilju ostvarenja plana i programa rada Udruge
Financijski plan za kalendarsku godinu Udruge donosi Predsjedništvo udruge.
Predsjednik Udruge obvezan je skupštini Udruge podnijeti izvješće o materijalno-financijskom stanju Udruge, s prikazom tekućeg odnosno idućeg obračunskog razdoblja.

Članak 73.

Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor Udruge, te podnosi izvješće skupštini i predsjedništvu Udruge redovito jednom godišnje.

Članak 74.

Udruga, za svoje obveze, odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 75.

Financijska godina Udruge počinje 1.siječnja, a završava 31.prosinca iste godine.

 

IX. PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE

Članak 76.

Udruga prestaje s djelovanjem:
– u slučajevima propisanim Zakonom
– kad skupština Udruge dvotrećinskom većinom (2/3) ukupnog broja članova donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja Udruge,
Odluka o prestanku djelovanja Udruge temeljem navedenog u ovom Statutu, dostavlja se tijelu uprave nadležnom za registraciju Udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Članak 77.

Ako Udruga prestane djelovati i postojati, imovina se, nakon podmirenja svih dospjelih i nedospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojba, predaje postojećim podružnicama svoje Udruge ako ista nije osnovana, poklanja se krovnim udrugama iz Domovinskog rata ukoliko Skupština prilikom raspuštanja ne donese drugčiju odluku.

 

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 78.

Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.
Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinačnih akata udruge i ustrojstvenih oblika koju su u suprotnosti s odredbama Statuta.
Nacrt Statuta utvrđuje predsjedništvo Udruge i upućuje ga na raspravu svim tijelima.
Predsjedništvo Udruge obvezno je razmotriti primjedbe i prijedloge dane u raspravi te o njima zauzeti stajališta za konačan prijedlog Statuta.

Članak 79.

Promjene i dopune Statuta Udruge donese se prema postupku za donošenje Statuta.
Postupak izmjena, dopuna ili izrade novog Statuta pokreću:
-skupština Udruge,
-predsjedništvo Udruge,
-najmanje 1/3 članova Udruge.

Odredbe Statuta tumači predsjedništvo Udruge.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Predsjedništvo Udruge će donijeti akte sukladno odredbama ovoga Statuta najkasnije 3 mjeseca od dana stupanja na snagu.

Članak 81.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere pri nadležnom tijelu.

U Splitu, 28. 05. 2013.godine